2 lyrics for "That's my shot, that's my shot, that's my shot, yeah"